left. Christian Reister, Tanz, Berlin 2013 // right: Reinhold Petermann, Tangopaar, 2011, 48 cm, Bronze

 

   

left. Reinhold Petermann, Der Fisch, 1999, Bronce, 47 cm // right: Christian Reister, Fisch, Warschau, 2016

 

Opening July, 7th! 
An event organized by fine arts berlin project spaces – more info: